Oktatás

Az Érseki Papnevelő Intézet kispapjai az Egri Hittudományi Főiskolán végzik teológiai tanulmányaikat. A Hittudományi Főiskola államilag akkreditált egyházi felsőoktatási intézmény, melynek fenntartója az Egri Főegyházmegye. A Főiskola, elsősorban a papképzést szolgálja. Felkészíti szellemileg, lelkileg a papságra készülőket küldetésük betöltésére. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karával kötött megállapodás értelmében az intézményben a PPKE HTK kihelyezett képzéseként STB fokozattal (Sacrae Theologiae Baccalaureatus) záruló teológusképzés folyik. Azokat a világi krisztushívőket is oktatja, akik az Egyházban hittanári, hitoktatói, és lelkipásztori kisegítői szolgálatot kívánnak ellátni.

A tanulmányok rendjét Egyházunk több évszázados tapasztalata, az Egyházi Törvénykönyv, a Vatikáni Nevelési Kongregáció szabályzatai és a Magyar Akkreditációs Bizottság elvárásai határozzák meg.

A 6 éves képzési idő tartalmi szempontból három részre osztható. A papságra készülő fiatalok az első két évben az alapozó jellegű filozófiai és teológiai tantárgyakat tanulják, mint például: Bevezetés a lelki életbe, Bevezetés az Ó- és Újszövetségi Szentírásba, Egyháztörténelem, Alapvető hittan. A Biblia megismerése és tanulmányozása mellett, az első négy félévben nagyon fontosak a filozófiai tanulmányok (Filozófiatörténet, Ismeretelmélet, Kozmológia, Antropológia, Ontológia, Theodicea), amelyek segítik a későbbi teológiai képzést. A latin, a görög és a héber nyelv tanulása is kötelező.

A III-IV-V. évben tanulják a kispapok a kifejezetten teológiai tantárgyakat. A dogmatikát, amely az Egyház hitét rendszerezett formában foglalja össze. Az erkölcsteológiát, amely a keresztény élet és erkölcsiség törvényszerűségeit mutatja be. A liturgikát és a pasztorális teológiát, mint gyakorlati teológia tantárgyakat, négy féléven keresztül tanulják a papnövendékek. Az elméleti és gyakorlati homiletika is a papképzés szerves része, hiszen a pap egyik legfontosabb feladata Isten igéjének hirdetése. A pedagógia, a pszichológia és a kateketika tantárgyak készítik fel a leendő papokat arra, hogy képesek legyenek a gyermekek hitoktatására az iskolákban és a plébániai katekézis keretében is. Egyházjogot is kell tanulni, hiszen az egyetemes egyház és a helyi egyház életét is törvények szabályozzák.

A képzés utolsó szakasza a hatodik év, amelynek első félévében a már felszentelt diakónusok lelkipásztori gyakorlatukat teljesítik az egyházmegye valamelyik plébániáján. Visszatérve a gyakorlatról, az utolsó félév három fő feladata: a szakdolgozat elkészítése és megvédése, a záróvizsgák letétele és a papszentelésre való felkészülés.

Ugyancsak az Egri Hittudományi Főiskolán végzik tanulmányaikat a Neokatekumenális Úthoz tartozó kispapok is, akik a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumban laknak.

Fotók: az egri Főegyházmegyei Könyvtár mennyezetfreskója; dogmatika óra a Szemináriumban