1952-ben születtem a szabolcs megyei Ajak községben. 1970-ben érettségiztem a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. 1977. június 19-én szenteltek pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Rövid kápláni működés után – 1979 és 1981 között – szentségtani-liturgikus teológiai posztgraduális tanulmányokat folytattam a római Szent Anzelm Egyetemen. A legfontosabb nyilvánvalóan az, hogy több évtizede, 1981 óta folyamatosan tanítok az Egri Hittudományi Főiskolán. 1981-től 1996-ig a prefektusi (nevelőtanári) tisztséget is betöltöttem az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. 2002-ben habilitált teológiai doktor lettem, s így a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Karának is professzora vagyok. 2008-tól, mint rektor vezetem az Egri Hittudományi Főiskolán folyó oktató-nevelő tevékenységet.

Jelenleg három tárgyat tanítok a főiskolán. A főtárgyam a dogmatika, de tanítom az ökumenizmust, és a latin nyelvet is az első évesek számára. A dogmatika tanításában a dogmatika lényegéből fakadó sajátosságokat igyekszem érvényre juttatni. A dogmatika a keresztény hitigazságokat megvilágító és azoknak rendszerét összefoglaló teológiai tudomány. Ezt szem előtt tartva az előadásokon igyekszem megmagyarázni hitünk alapvető igazságait, és azokat rendszerbe foglalni. Az Ökumenikus Direktórium előírja, hogy a teológiai karokon és főiskolákon be kell vezetni az ökumenizmus tanítását. A papnövendékeknek meg kell ismerni az ökumenizmus elvi és gyakorlati jelentőségét, hogy szolgálatukat már ökumenikus szemléletmódban végezzék. Az egy-féléves, heti két órás tantárgy tulajdonképpen csak bevezetés az ökumenizmusba. Az első éveseknek heti három órában tanítom a latint. Ez elegendő ahhoz, hogy a kispapok a teológiában előforduló latin szakkifejezéseket megértsék, és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy latinul is tudjanak imádkozni, és mint papok majd misézni.