Imádságok

Ima papi és szerzetesi hivatásokért

Jézusunk, lelkek örök pásztora,
tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!
Urunk, mint árvák sírunk előtted!
Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya
a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására,
adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat! Ámen.

Papi hivatásokért

E: Uram, add, hogy választottaid felismerjék és megtegyék akaratodat!
– rövid csend –
E: Jézus, isteni Pásztor!
K: Te meghívtad az apostolokat, és emberek halászává tetted őket. Hívj ma is fiatalokat követésedre és szolgálatodra. Hiszen azért élsz, hogy mindig itt légy velünk. Áldozatodat azért jeleníted meg, mert minden embert üdvözíteni akarsz. Engedd, hogy mindazok, akiket hívtál, felismerjék és magukévá tegyék akaratodat. Nyisd meg tekintetüket az egész világra, annyi ember néma kérésére, akik az igazság világosságára és a szeretet melegére vágyakoznak. Engedd, hogy hivatásukhoz méltón közreműködjenek titokzatos tested építésében, és így folytassák küldetésedet. Tedd őket a föld sójává és a világ világosságává. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Ima Jézus Krisztus Szent Anyjához

E: Szűzanyám!
K: Te, aki csendben, elvonultan éltél, és mégis szüntelenül úton voltál Isten felé, aki készségesen átadtad magad Isten akaratának az angyali üdvözlet napján, kérlek téged, add, hogy vessek meg magamban minden kényelemszeretetet, önelégültséget! Te magad énekelted a Magnificat-ban: Isten az éhezőket betölti minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Őrizd meg szívemnek Isten utáni szomjúságát, amelyet semmi sem lesz képes eloltani ezen a világon! Adj számomra olyan lelkületet, amely mindig kész arra, hogy önmagát feledve másoknak szívesebben szolgáljon! Engedd, hogy szegény életemben megvalósíthassam a te életed példáját: Istennek és embernek szolgája lehessek!
E: Isten Anyja!
K: Apostolok királynéja, te adtad Krisztust a világnak. Te voltál szent Fiad első apostola, amikor őt Erzsébethez vitted, amikor őt a pásztoroknak, a napkeleti bölcseknek és Simeonnak megmutattad. Te gyűjtötted magad köré az apostolokat az utolsó vacsora termének elhagyatottságában és lobbantottad lángra apostoli buzgalmukat. Adj nekem éber szívet, amely harcos és egyszersmind összeszedett! Szívet, mely arra késztet, hogy mindenkor valljam és hirdessem, hogy Krisztus, a te szent Fiad a világ világossága, hogy ő egyedül az élet értelme és az emberek csak az ő birodalmában találják meg a békét!

Igaz szívért a Papok Anyjához

E: Szentséges Szűz Mária, papok édesanyja!
K: Őrizd meg a papok szívét gyermekinek, tisztának és átlátszónak, mint a forrás. Adj nekik egyszerű szívet, amelynek nincs kedvére a komor töprengés, szívet, amely nagylelkűen odaajándékozza magát, és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hű és nemesen érző szívet, amely semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Tedd, hogy szívük szelíd és alázatos legyen, szeressen a viszontszeretés igénye nélkül. Boldog legyen, ha más szívekben háttérbe szorul az isteni Szív mögött. Adj nekik nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt, szívet, amely Jézus dicsőségéért fölemészti magát. Ámen.

Papnövendékekért

Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, Te hívtad meg e fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most hét ajándékú Lelkedet: a bölcsesség és értelem Lelkét, a tudomány és jámborság Lelkét, a tanács és erősség Lelkét és az istenfélelem Lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel és alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik az imádság szeretetét és a Te papi lelkületedet, s engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Ámen. (Karl Rahner alapján)

Egyházi szolgálatra készülőkért

E: Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik a lektori és akolitusi szolgálat felvételére készülnek. Istenünk! Atyánk! Egyszülött fiad megmosta az apostolok lábát, hogy példát adjon nekünk. Fogadd el imádságainkat és add, hogy szolgálatodba álló testvéreink az alázatosság és buzgóság lelkével telten, Krisztus példájára előtted kedves áldozattá váljanak.
Könyörögjünk!
K: Istenünk, te az egyházi szolgálatban élőket arra tanítottad, hogy maguk akarjanak szolgálni, és ne azt várják, hogy mások szolgáljanak nekik. Kérünk, tedd őket munkájukban serénnyé, tisztük gyakorlásában szelíddé, az imádságban fáradhatatlanná. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Szentelendőkért

E: Így szólt az Úr: „Atyám, szenteld meg őket az igazságban. Amint Te küldtél engem a világba, úgy küldöm én is a világba őket.” (Jn 17, 17.18)
– rövid csend –
E: Istenünk, te egyszülött Fiadat örök Főpappá tetted. Add, hogy akiket ő szolgáinak és szent titkaid letéteményeseinek kiválasztott, vállalt szolgálatukban hűségesnek mutatkozzanak.
K: Kérünk téged, hallgass meg minket!
E: Kérünk Urunk, hogy választottaid egész életüket önfeláldozó lelkülettel neked és híveidnek szenteljék.
K: Kérünk téged, hallgass meg minket!
E: Urunk Jézus Krisztus, te az apostolutód kézföltétele által új munkásokat küldesz aratásodba. Add, hogy kegyelmed erejével buzgón és áldozatosan szolgáljanak neked.
K: Kérünk téged, hallgass meg minket!
E: Könyörögjünk! Istenünk, szent Atyánk, te minden hívőt a szeretet tökéletességére hívsz. Sokakat pedig arra biztatsz, hogy Fiadnak szorosabban nyomába szegődjenek. Add, hogy akiket különlegesen lefoglaltál magadnak, életmódjukkal országod tündöklő jelévé váljanak az egyház és az egész világ örömére. Kérünk Urunk, fogadd őket szívesen, és add, hogy segítségeddel hozzád mindig hűségesek maradjanak, és a nekik adott mennyei ajándékok maradandói gyümölcsöt hozzanak. Krisztus, a mi Urunk által.
K: Ámen.

Loyolai Szent Ignác imája

Uram, Jézus!
Taníts meg arra, hogy nagylelkű legyek,
és úgy szolgáljak Neked, ahogy megérdemled:
hogy adjak számolgatás nélkül,
hogy dolgozzam megállás nélkül,
hogy teljesen odaadjam magam a Te szolgálatodra,
nem várva más jutalmat, mint azt, hogy tudom:
a Te szent akaratodat teljesítem. Ámen.

Szent II. János Pál pápa imái a papokért

Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
Testvéreinkért imádkozunk hozzád,
akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy
a misszióra szóló hívásodra.
Add, hogy életük napról napra megújuljon,
és élő Evangéliummá váljanak.
Irgalmas és szent Urunk,
küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
Segítsd azokat, akiket arra hívsz,
hogy napjainkban kövessenek Téged!
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik,
örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,
amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy!
Töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal,
hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva.
Engedd, hogy megízleljék barátságodat,
töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal,
segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket,
s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni;
tedd őket isteni szépséged tükrévé.
Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet,
hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek. Ámen.

Nagy Szent Leó pápa imája jó papokért

Add meg papjaidnak – mennyei Atyánk – szolgálatodnak kegyelmét.
Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét,
hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk,
példájukkal közelebb vigyen minket hozzád.
Szentlelked ajándékaiból adj nekik Urunk,
okos szerénységet, bölcs szelídséget,
mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot.
Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel,
hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek,
anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.
Add meg nekik a kegyelmet,
hogy a Lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek,
szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged.
Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk.
Te légy szenvedésükben vígasztalásuk,
a kétségek közt tanácsadójuk,
az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk.
Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek,
hogy egykor jól adhassanak számot működésükről,
s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Ámen.

Ima hivatásunk felismeréséért

Uram, bölcs gondviseléseddel
öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát.
Ezt a feladatot keresnünk kell, s Te segítesz nekünk,
amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra
a kor szükségleteiben és követelményeiben,
a nép és az Egyház szükségében;
a jóakaratú emberek tanácsában;
képességeinkben, amit Tőled kaptunk,
valamint szívünk hajlamaiban.
Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy
mindezekből felismerjem az én feladatomat!
Hogy úgy szolgáljak neked, ahogy Te kívánod tőlem:
ha akarod a család közösségében,
ha akarod, lemondva a családi élet melegéről,
ha úgy akarod, a lelkek vezetésével,
ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával. Ámen.

Forrás: Kispapok kápolnai imakönyve; ersekseg.ro

Imádságok és hittani ismeretek gyűjteménye magyar és latin nyelven:

Letöltés itt