Lectio divina

„Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit” (Zsid 4,12).

“Kedves Fiatalok! Arra buzdítalak benneteket, hogy alakítsatok ki bensőséges kapcsolatot a Bibliával, tartsátok mindig kéznél, legyen olyan számotokra, mint egy iránytű, amely mutatja a követendő utat. Ha olvassátok, megismeritek Krisztust. Szent Jeromos így ír ezzel kapcsolatban: A Szentírást nem ismerni annyit jelent, mint nem ismerni Krisztust” (PL 24, 17; vö. Dei Verbum, 25). Isten szava elmélyítésének és megízlelésének jól kipróbált útja a lectio divina, amely magában foglalja az igazi lelki út lépcsőfokait.

A lectio-ból kiindulva, amely a Szentírás egy részének az elolvasásából és újraolvasásából, valamint lényegi részeinek a befogadásából áll, elérkezünk a meditatio-hoz, amely olyan, mint egy belső megállás, amikor a szív Isten felé fordul, és megpróbálja megérteni, hogy mit üzen ma szava a konkrét életben. Ezt az oratio követi, amikor elidőzünk az Istennel való személyes párbeszédben, és végül eljutunk a contemplatio-hoz, amely segít, hogy nyitva tartsuk szívünket Krisztus jelenléte felé, Akinek szava „sötétben világító lámpás, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19). Az Ige olvasásának, tanulmányozásának és elmélkedésének egy olyan életben kell kibontakoznia, amely következetesen hűséges Krisztushoz és az ő tanításaihoz.

(XVI. Benedek pápa üzenete a XXI. Ifjúsági Világtalálkozóra)

A SZENTLÉKLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA.

Minden alkalommal, amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, kérnünk kell a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy Ő vezessen minket az isteni misztériumokba és az élő Istennel való bensőséges találkozásra. A Szentlélek az igazi mester, a Szentírás valódi exegétája.

I. LECTIO: Isten Igéjének az olvasása.

A „lectio” célja a szöveg hiteles megismerése és megértése. Mit mond a bibliai szöveg önmagában? Szentírási kommentárok segítségével próbáljuk megérteni a szöveg szó szerinti értelmét. Az a személy aki most hozzám szól maga Jézus Krisztus. Így egyre mélyebben felfedezzük egy jól ismert perikópa sokszínűségét és Isten Igéje elrejtett gazdagságát. Az értelem dominál.

II. MEDITATIO: Elmélkedés Isten Igéjéről.

Az elmélkedés célja, hogy felismerjük: mi az az üzenet, amit az evangélium részemre tartalmaz. Célja a Jézus Krisztussal való találkozás és azon keresztül Jézus életének és gondolkodásmódjának az elsajátítása.

III. ORATIO: Ima.

Az elmélkedésben az Isten szava eléri az imádkozó szívét és szinte magától átmegy egy imába, visszatér Istenhez. Szent Ágoston mondja: „Amikor olvasod a Szentírást, Isten szól hozzád, amikor imádkozol te szólsz Istenhez”. Az ima egy személyes válasz Isten hívására.

Az elmélkedésben felfedeztünk valamilyen összefüggést az evangélium és a saját életünk között. Isten szólt hozzánk. Most válaszolok az igére az imában.

Szent Ágoston azt mondja: „Ha a szentírási szöveg ima, akkor imádkozz, ha jajgatás, akkor jajgass; ha a reménynek a szövege, akkor remélj; ha félelmet fejez ki, akkor félj. Mert azok a dolgok, amiket a bibliai szövegben érzel önmagadnak a tükre”.

A befogadott Isten szava, az elmélkedésben átalakít engem és ima formájában visszaszáll Istenhez „nem tér oda eredménytelenül vissza”.

IV. CONTEMPLATIO: Szemlélődés, szemlélődés.

Isten jelenlétét tudatosítom, de nem gondolataimon keresztül, hanem szeretetemmel. Ez a tudatosítás egészen más, mint az Istenről való gondolkodás. A szemlélődő ima Istennel egyesít. A szemlélődő életet élő ember minden teremtményt az Istennel való egyesülésen keresztül néz és tapasztal meg.

V. ACTIO: Az evangélium megélése, tettekre váltása.

Amit átelmélkedtem, amire Jézus hívott a szemlélődő imában azt megélem a gyakorlatban. Próbálom alkalmazni konkrét esetekben, vagy keresem, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Mit kell tennem? Amikor megélem az evangéliumot, akkor azt is megtapasztalom, hogy hogyan működik általa az Isten. Ezek a konkrét tapasztalatok segítenek abban, hogy az Istenben való bizalmam egyre jobban elmélyüljön, mert ezeken keresztül az Ő szeretetét tapasztalom meg. A tanítás, az evangéliumi igazságok nem elméletek, szép mondatok lesznek számomra, hanem működő valóság.

Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és nekicsapott a háznak, de az nem dõlt össze, mert sziklára alapozták. Mindaz pedig, aki tanításomat hallgatja, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és nekicsapott a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” (Mt 7,24-27)

Mária a kánai menyegzőn csak ennyit kért a szolgáktól: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5) Ők megtették és megtapasztalták az Isten hatalmát.

A Lectio divina bővebb leírása megtalálható ebben a pdf fájlban:

Letöltés itt

Fotó: az isztambuli Hagia Szophia bazilika Krisztus-mozaikja