Project Description

Elöljárók zarándoklata Egerszalókra

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lk 10,2)

Jézus ajkáról hangzottak el e szavak, amellyel tanítványait ráébreszti, hogy bár a hivatás Isten ajándéka, nekik kell kiesdeni, hogy a keresztény nép ne szenvedjen hiányt papokból, akik méltók az oltár szolgálatára, állhatatosak és szelídek evangéliumod hirdetésében” – ahogy a misekönyv hivatásokért szóló könyörgése szépen megfogalmazza. Egyházmegyénk hívei minden szentmise után imával fordulnak Jézushoz, a lelkek örök Pásztorához, hogy adjon papi hivatásokat Egyházunk szolgálatára.

Néhány nappal a kispapok visszaérkezése előtt, szeptember 11-én, az Egri Szeminárium elöljárói, Buda Péter atya, Szabó József atya és Czapkó Mihály atya, valamint a főiskola rektora, Dr. Dolhai Lajos atya, az imádságnak egy másik szép, ősi formáját választván, gyalogosan elzarándokoltak Egerszalókra, az egyházmegye egyik legrégebb Mária-kegyhelyére, amely az évente megrendezett ifjúsági lelkigyakorlatáról országosan is ismert hely.

Eszterházy Pál Nádor 1696-ban így ír az egerszalóki Fájdalmas Szűzanya tiszteletéről: „tiszteltetett ősi időktől fogva a Boldogságos Szűz Máriának ékesen írott képe, ölében tartva a keresztfáról letétetett Megváltónknak szent testét”. XIII. Kelemen pápa 1760-ban több búcsút engedélyezett Egerszalóknak, 1953-ban pedig Czapik Gyula egri érsek hivatalosan is kegyhelynek nyilvánította az egerszalóki templomot.

A csodás gyógyulások, az ima-meghallgatások azóta is jelzik, hogy a Boldogságos Szűz Máriához mindig bizalommal fordulhat a keresztény hívő. Ezzel a bizalommal imádkoztunk mi is papi hivatásokért és a szemináriumunkban nevelkedő kispapokért.

Forrás: http://www.egerszaloktemplom.hu/tortenet